Meddelande om behandling av personuppgifter

Europaparlamentets behandling av personuppgifter regleras av artiklarna 15 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 20181.

1) Vem behandlar dina personuppgifter?

 • Europaparlamentet fungerar som personuppgiftsansvarig2. Ansvarig för själva behandlingen är enheten för kommunikation med det civila samhället, företrädd av sin enhetschef.
 • Du kan kontakta den personuppgiftsansvarige på luxaward@ep.europa.eu.

2) Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att utse de personer som får vara med vid LUX-publikprisets ceremoni eller European Film Awards.

3) Vilken rättslig grund har behandlingen?

 • Presidiets beslut av den 3 april 2006 (PE 371.152/BUR) och av den 23 oktober 2019 (D (2019)35479).

4) Vilka personuppgifter behandlas?

 • Vi samlar bara in din e-postadress för att kunna koppla den till din röst som du lagt på de nominerade filmerna.

5) Hur behandlas dina personuppgifter?

 • E-postadresser med avgivna röster behandlas. Syftet med behandlingen är att samla in betyg på de nominerade filmerna och att välja ut vinnaren, alltså den film som har fått det högsta betyget. Det andra syftet är att vi ska kunna mejla de slumpvis utvalda personerna och erbjuda dem ett pris för deras deltagande i omröstningen genom att bjuda in dem antingen till LUX-publikprisets ceremoni på Europaparlamentet eller till European Film Awards.

6) Hur länge lagras dina personuppgifter?

 • Dina personuppgifter lagras i ca 12 månader för revisionsändamål. Därefter raderas de.

7) Vem tar emot dina personuppgifter?

 • Ingen annan tar emot dina personuppgifter.

8) Kommer dina personuppgifter att delges något land utanför EU eller någon internationell organisation?

 • Nej, dina personuppgifter kommer inte att delges eller översändas till något tredjeland eller någon internationell organisation.

9) Används automatiska processer3 och/eller profilering4 för att fatta beslut som skulle kunna påverka dig?

 • Ej tillämpligt.

10) Om personuppgifterna inte kommer från dig, var kommer de då ifrån?

 • Ej tillämpligt.

11) Vilka rättigheter har du?

 • Du har följande rättigheter:

- Rätt att få dina personuppgifter korrigerade.
- Rätt att få dina personuppgifter raderade.
- Rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst under omröstningsperioden. Det påverkar dock inte lagenligheten i uppgiftsbehandling baserad på ditt tidigare samtycke.
- Rätt att kontakta Europaparlamentets dataskyddsombud via data-protection@europarl.europa.eu.
- Rätt att lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen via edps@edps.europa.eu.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

2 Med personuppgiftsansvarig avses den offentliga myndighet som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige företräds av enhetschefen.

3 Automatiska processer innebär att beslut fattas helt automatiskt, utan mänsklig inblandning. Ett par hypotetiska exempel: 1) Genom att välja vissa alternativ på en internetsida hamnar du automatiskt på olika sändlistor för att få månadens nyhetsbrev. 2) Ett automatiskt system används för att rätta flervalsfrågetest och ger godkänt vid tillräckligt många rätta svar.

4 Vid profilering analyseras olika aspekter av användarens personlighet, beteende, intressen och vanor för att kunna förutse och besluta vissa saker som rör den personen. Profilering används i typfallet för att analysera eller förutse sådant som rör t.ex. arbetsprestation, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet eller beteende, vistelseort eller förflyttningar. Ett hypotetiskt exempel: När du använder sociala medier samlas dina uppgifter in och dina trender registreras. Uppgifterna används sedan för att göra nya och/eller ett antal olika förutsägelser om dig.

Consent form