Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyyn Euroopan parlamentissa sovelletaan 23. lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/17251 15 ja 16 artiklan säännöksiä.
    1) Kuka käsittelee henkilötietoja?
            ▪ Euroopan parlamentti toimii rekisterinpitäjänä2 tässä selosteessa kuvattua henkilötietojen käsittelyä varten. Henkilötietojen käsittelystä vastaa Euroopan parlamentin viestinnän pääosaston kansalaisyhteiskuntasuhteiden yksikkö, jota edustaa yksikönpäällikkö.
            ▪ Voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään / henkilötietojen käsittelijään sähköpostitse: luxaward@ep.europa.eu 

    2) Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?
Käsittelemme henkilötietoja
            ▪ laskiessamme yhteen annettuja arvioita vuoden 2023 LUX-yleisöpalkinnon voittajan määrittämiseksi
            ▪ valitessamme vuoden 2023 LUX-yleisöpalkintoon liittyvän kilpailun voittajat ja ilmoittaessamme heille voitosta
            ▪ tehdessämme tilastollista arviota kunkin elokuvan suosiosta kussakin maassa.

    3) Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?
            ▪ Kilpailuihin sovelletaan asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jossa todetaan, että henkilötietojen käsittely on lainmukaista, jos se on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. 
            ▪ Tilastotarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa kuvattujen ehtojen mukaisesti. 

    4) Mitä henkilötietoja käsitellään?
Välttämättömät tiedot:
            ▪ Keräämme sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi (sen mukaan, kumman arviointitavan valitsit).
            ▪ Kokoamme yhteen ja anonymisoimme tiedot maasta, jossa arviot annettiin, minkä jälkeen käsittelemme niitä tilastotarkoituksissa.

    5) Kuinka henkilötietoja käsitellään?
Henkilötietoihisi pääsevät käsittelytoimen toteuttamisesta vastuussa olevat Euroopan parlamentin henkilöstön jäsenet, joilla on siihen lupa, tiedonsaantitarpeen periaatteen mukaan. Kyseiset työntekijät noudattavat sääntömääräisiä ja tarvittaessa myös muita salassapitosopimuksia. 

    6) Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?
    • Sähköpostiosoitettasi tai puhelinnumeroasi käsitellään 1. syyskuuta 2023 saakka tai kunnes pyydät tietojesi poistamista. Huom. Jos tietosi poistetaan, et ole enää mukana kilpailussa.

    7) Ketkä ovat henkilötietojen vastaanottajia?
    • Euroopan parlamentti ei välitä mitään tietoja kolmansille osapuolille. Se ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointia varten. 
    • Tietoja voidaan siirtää toimivaltaisille viranomaisille (Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle tai Euroopan petostentorjuntavirastolle) vain, jos laissa niin edellytetään taikka tarkastus- tai oikeusmenettelyjä varten.

    8) Luovutetaanko henkilötietoja EU:n ulkopuolisille maille tai kansainvälisille järjestöille?
            ▪ Ei, henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n ulkopuolisille maille tai kansainvälisille järjestöille.

    9) Tehdäänkö sinua koskevia päätöksiä automaattisesti3 ja/tai käyttäen hyväksi profilointia4?
            ▪ Tässä hankkeessa ei käytetä automaattisia prosesseja tai profilointia.

    10) Jos et ole antanut henkilötietojasi, mistä ne on saatu? 
    • Tässä hankkeessa ei käytetä ulkoisia tietolähteitä.

    11) Mitä oikeuksia sinulla on?
Sinulla on asetuksen (EU) 2018/1725 III luvun (14–25 artiklan) mukaisesti tiettyjä ”rekisteröidyn oikeuksia”. Voit tämän käsittelytoimen yhteydessä käyttää seuraavia oikeuksia: 
    • oikeus saada pääsy henkilötietoihisi
    • oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisemista, mikäli tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia
    • oikeus poistaa henkilötietosi
    • tarvittaessa oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
    • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
    • oikeus vastustaa 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla lainmukaisesti suoritettua henkilötietojesi käsittelyä
    • jos olet antanut suostumuksesi tähän käsittelytoimeen, oikeus peruuttaa se milloin tahansa ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle ilman, että peruuttaminen vaikuttaa suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Rekisteröidyt, jotka haluavat käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiaan, voivat lähettää sähköpostiviestin osoitteeseen luxaward@ep.europa.eu.

    12) Keneen ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai haluat tehdä valituksen?
Ensisijainen yhteystahosi on luxaward@ep.europa.eu.
Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä parlamentin tietosuojavastaavaan (Data-Protection@europarl.europa.eu), jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat tehdä siitä valituksen.
Parlamentin tietosuojavastaava huolehtii asetuksen (EU) 2018/1725 soveltamisesta parlamentissa. Tietosuojavastaavan osoite on:

Data Protection Officer
European Parliament
2, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxembourg

Sinulla on myös oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelystä milloin tahansa kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle (edps@edps.europa.eu).
Euroopan tietosuojavaltuutettu toimii riippumattomana valvontaviranomaisena ja varmistaa, että kaikki EU:n toimielimet ja elimet kunnioittavat henkilötietojen käsittelyssä ihmisten oikeutta yksityisyyteen.
 

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23. lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39)

2. Rekisterinpitäjä tarkoittaa viranomaista, virastoa tai elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjää edustaa kyseisen yksikön päällikkö.

3. Tällä tarkoitetaan päätöksen tekemistä kokonaan automaattisesti ilman ihmisten osallistumista. (Kuvitteellisia esimerkkejä: 1) käyttäjän valitessa verkkosivustolla tietyn vaihtoehdon hänet sijoitetaan automaattisesti tietylle postituslistalle ja hänelle lähetetään kuukausittain sitä vastaava uutiskirje; 2) automaattinen järjestelmä tarkistaa monivalintatehtävän vastaukset ja vahvistaa vähimmäispistemäärän oikeiden vastausten lukumäärän perusteella.)

4. Profiloinnissa analysoidaan henkilön persoonallisuutta, käyttäytymistä, kiinnostuksen kohteita ja tapoja ja pyritään tekemään niiden pohjalta ennusteita tai päätöksiä. Sitä käytetään tyypillisesti analysoimaan tai ennakoimaan seikkoja, jotka liittyvät esimerkiksi rekisteröidyn työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin tai kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen tai käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin. (Kuvitteellinen esimerkki: Sosiaalisen median käytöstä kerätään tietoja ja siihen liittyvät henkilön toimintatavat kirjataan. Näiden tietojen perusteella henkilön käyttäytymisestä laaditaan erilaisia ennusteita.)