Podmínky soutěže pořádané v rámci udílení Ceny diváků LUX

Aktualizované znění ze dne 10. května 2023

Účastí v soutěži v rámci Ceny diváků LUX souhlasíte s následujícími podmínkami:

1. POPIS

Pro účastníky, kteří ohodnotí alespoň jeden z filmů nominovaných na Cenu diváků LUX, pořádá Evropský parlament soutěž, která umožní 10 výhercům navštívit Evropský parlament v Bruselu a zúčastnit se slavnostního předávání Ceny LUX dne 27. června 2023. Těchto 10 výherců bude moci absolvovat prohlídku budovy Evropského parlamentu v Bruselu s průvodcem a zúčastnit se slavnostního ceremoniálu a dalších pro ně připravených akcí, jako je např. setkání s režiséry nominovaných filmů, s poslanci EP či možnost poznat kulturní bohatství Bruselu. Dalšími cenami jsou: 20 sad filmových plakátů nominovaných filmů a 100 látkových tašek s dárkovými předměty od Evropského parlamentu.

2. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?

 1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo ohodnotil alespoň jeden z filmů nominovaných na Cenu diváků LUX a kdo v době rozhodnutí o udělení ceny dosáhl alespoň věku 18 let a je občanem členského státu Evropské unie nebo v něm má bydliště. Výherci, kteří budou mít možnost přihlížet slavnostnímu předávání Ceny LUX, budou vyzváni, aby pro cestu do Bruselu uvedli místo odjezdu v rámci Evropské unie (s výjimkou nejvzdálenějších regionů a zámořských území).
 2. Cenu nemůže vyhrát účastník soutěže, který nesplňuje výše uvedené podmínky.

3. JAK SE ZÚČASTNIT

 1. Soutěž (období „Sleduj, hodnoť, vyhraj“) probíhá od 11. prosince 2022 a končí o půlnoci dne 12. června 2023 (SEČ).
 2. Účastníci soutěže musí ohodnotit alespoň jeden z pěti filmů nominovaných na Cenu diváků LUX 2023.
 3. Účastník, který nesplní výše uvedené požadavky, bude ze soutěže vyloučen. 

4. CENY

Proběhne jedno losování o ceny, z něhož vzejde 130 výherců. Prvních 10 výherců získává možnost zúčastnit se slavnostního předávání Ceny LUX v Bruselu a dalších souvisejících akcí.  Každý z následujících 20 výherců vyhrává sadu filmových plakátů nominovaných filmů a posledních 100 výherců obdrží látkovou tašku Ceny diváků LUX s propagačními předměty Evropského parlamentu.

 1. Cena pro výherce, kteří budou vylosováni k účasti na slavnostním předávání Ceny LUX v Bruselu, zahrnuje:
  1. dva noclehy v termínu 26.–28. června 2023;
  2. zpáteční letenku nebo jízdenku na vlak (v závislosti na adrese uvedené výhercem), aby mohl výherce dorazit do Bruselu z města, které uvedl jako adresu v době rozhodnutí o udělení ceny, a vrátit se zpět do téhož města;
  3. návštěvu prostor Evropského parlamentu v Bruselu a příležitost zúčastnit se dne 27. června 2023 slavnostního předávání Ceny LUX a dalších souvisejících akcí;
  4. doporučení pro kulturní prohlídku města Brusel.
 2. Přijetím ceny se výherci, kteří byli vylosováni k účasti na slavnostním předávání Ceny LUX v Bruselu, zavazují, že:
  1. se náležitě zapojí do všech redakčních činností souvisejících s publicitou soutěže a že při nich budou spolupracovat. Zejména souhlasí s pořízením fotografií a videozáznamu své osoby Evropským parlamentem. Za tímto účelem podepíší formulář o poskytnutí práv k užití příslušného obrazového materiálu bez nároku na odměnu.
  2. Při vstupu do prostor Evropského parlamentu v Bruselu budou dodržovat veškerá pravidla a opatření v oblasti bezpečnosti a veřejného zdraví.
 3. Výhry nemohou být převedeny na jinou osobu nebo vyplaceny v hotovosti. Každý cestovní doklad bude vydán na jméno příslušného výherce a za žádných okolností jej nelze převést na jinou osobu. Jméno uvedené na cestovním dokladu nelze změnit.

5. VÝBĚR VÝHERCŮ

 1. Z celkového počtu způsobilých příspěvků bude vybráno 130 výherců. Výběr bude proveden losováním dne 30. května 2023 za použití digitálního nástroje.
 2. Způsobilí jsou pouze účastníci, kteří se přihlásili do soutěže v době jejího trvání, ohodnotili alespoň jeden film a na internetových stránkách soutěže zadali všechny požadované údaje.
 3. Výherci budou předběžně informováni dne 1. června 2023 prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního čísla, které uvedli při hodnocení. Svou účast musí účastníci potvrdit nejpozději 7. června 2023 do 16:00 (SEČ).
 4. Při potvrzení své účasti na ceremoniálu v Bruselu uvedou výherci následující informace pro účely organizace cesty a provedení hotelových rezervací:
  a) číslo cestovního pasu,
  b) datum narození,
  c) státní příslušnost a země bydliště,
  d) město odjezdu pro zajištění zpáteční cesty.
 5. Předběžní výherci, kteří nesplňují podmínky stanovené v bodě 2.1 nebo kteří nepotvrdí svou účast ve lhůtě stanovené v bodě 5.3, výhru nezískají a jejich místo bude postoupeno jinému výherci, kterého určí losování.

6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Evropský parlament si vyhrazuje právo soutěž změnit nebo zrušit nebo změnit nebo zrušit kterékoli z ujednání, rozpisů, plánů nebo jiných bodů, které přímo či nepřímo souvisejí se soutěží, a to bez předchozího oznámení účastníkům a kdykoli a z jakéhokoli důvodu, považuje-li to za nezbytné.
 2. Kromě případů úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti na straně Evropského parlamentu nenese Evropský parlament odpovědnost za žádnou škodu, která výherci vznikla v případě, že byla soutěž – částečně či úplně – změněna, odložena, zrušena nebo přerušena.
 3. Evropský parlament není za žádných okolností, bez ohledu na jejich příčinu, odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo újmu na zdraví způsobenou výherci, škodu na majetku nebo jakoukoli jinou škodu, způsobenou či utrpěnou v souvislosti s touto soutěží nebo jakoukoli výhrou nebo výhrami udělenými v souvislosti s touto soutěží.
 4. Účastníci nesou výlučnou odpovědnost v případě nároků souvisejících s jejich jednáním v rámci soutěže, například v souvislosti s porušením práv třetích osob.
 5. Výherci souhlasí s tím, že Evropskému parlamentu, jeho pracovníkům a smluvním zaměstnancům poskytnou náhradu škody a že je zprostí veškeré odpovědnosti v souvislosti s jakýmikoli nároky třetích stran na náhradu ztráty, škody, újmy, odpovědnosti nebo nákladů vzniklých v důsledku jednání nebo opomenutí výherce nebo v souvislosti s nimi.
 6. Nelze-li cenu z nepředvídatelných důvodů nabídnout ve formě stanovené v těchto podmínkách, nabídne pořadatel jinou cenu podobné hodnoty. Výherci budou mít možnost náhradní cenu přijmout, nebo odmítnout.

7. ÚDAJE O POŘADATELI

S žádostmi o informace se můžete na pořadatele obracet prostřednictvím e-mailové adresy: luxaward@ep.europa.eu. V předmětu musí být uvedeno: „LUX Audience Award competition“.

8. VYŠŠÍ MOC

V případě, že bude cesta zrušena v důsledku nepředvídatelných výjimečných okolností nebo událostí, které výherce nemůže ovlivnit a které nelze přičítat pochybení nebo nedbalosti na jeho straně, může být výhradně na základě uvážení Evropského parlamentu zajištěna podobná cesta. Evropský parlament posoudí každou jednotlivou situaci případ od případu.

9. ODEBRÁNÍ VÝHRY A ZRUŠENÍ CESTY

 1. Pokud výherce výhru z jakýchkoli důvodů nepřijme ještě před tím, než pro něj Evropský parlament zarezervuje dopravní prostředek a ubytování, je jeho místo postoupeno jinému výherci losováním. Výherci musí přijetí výhry potvrdit v souladu s bodem 5.3.
 2. Pokud výherce zruší cestu poté, co pro něj Evropský parlament zarezervoval dopravní prostředek a ubytování, je mu jeho výhra odebrána. Rezervaci dopravního prostředku a ubytování nelze měnit a platba je nevratná.

10. OCHRANA ÚDAJŮ

 1. S osobními údaji uvedenými při hlasování se nakládá v souladu s prohlášením o ochraně soukromí zveřejněným na internetových stránkách Ceny diváků LUX.
 2. Osobní údaje poskytnuté e-mailem pro rezervaci cesty a hotelu v souladu s bodem 5.4 budou vymazány v září 2023.

11. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Právní vztahy mezi účastníky soutěže a Evropským parlamentem se řídí právem Evropské unie, a musí být vykládány v souladu s tímto právem, případně doplněným o hmotné právo Belgického království. V případě sporů, názorových nesouladů nebo nároků vyplývajících z výše uvedených záležitostí nebo v souvislosti s nimi, které nelze vyřešit smírně, je výlučně příslušný Tribunál Soudního dvora Evropské unie v rozsahu, v němž se spor, názorový nesoulad nebo nárok týká povinností Evropského parlamentu.