Prohlášení o ochraně soukromí

Na zpracovávání osobních údajů Evropským parlamentem se vztahují články 15 a 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018[1].

 1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?
  • Správcem údajů[2] pro zpracování osobních údajů popsané v tomto prohlášení je Evropský parlament a subjektem odpovědným za zpracování těchto údajů je oddělení pro vztahy s občanskou společností generálního ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu, zastoupené vedoucím oddělení.
  • Správce / příslušný útvar můžete kontaktovat na adrese: luxaward@ep.europa.eu
 2. Za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány?
  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem:
  • provedení výpočtu hodnocení, aby bylo možné určit vítěze Ceny diváků LUX 2023;
  • výběru vítězů soutěže spojené s Cenou diváků LUX 2023 a oznámení této skutečnosti vítězům;
  • pro statistické účely, aby bylo možné vyhodnotit popularitu každého filmu v jednotlivých zemích.
 3. Jaký je právní základ pro zpracování údajů?
  • V případě soutěží se použije čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2018/1725, který stanoví, že zpracování osobních údajů je zákonné, pokud je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost tohoto subjektu údajů před uzavřením smlouvy.
  • Pro statistické účely se s vašimi osobními údaji nakládá v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725. 
 4. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
  Povinně:
  • Zaznamenáváme vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo (v závislosti na tom, jakou metodu hodnocení jste zvolili).
  • Údaje o zemi, v níž hlasujete, budou agregovány a anonymizovány a poté zpracovány pro statistické účely.
 5. Jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovávány?
  • Přístup k vašim osobním údajům je umožněn oprávněným zaměstnancům Parlamentu odpovědným za provedení zpracování podle zásady „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni statutárními požadavky a v případě potřeby i dalšími dohodami o zachování důvěrnosti. 
 6. Jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány?
  • Vaše e-mailová adresa nebo telefonní číslo budou zpracovávány do 1. září 2023 nebo do doby, než požádáte o vymazání svých údajů (v takovém případě bude vaše účast zrušena).
 7. Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?
  • Parlament nepředává žádné údaje externím třetím stranám. Osobní údaje nesdílí se třetími stranami pro účely přímého marketingu.
  • Pouze tehdy, vyžaduje-li to zákon, nebo v případě auditu či soudního řízení mohou být vaše údaje předány příslušným orgánům (Evropskému účetnímu dvoru, Soudnímu dvoru Evropské unie, evropskému inspektorovi ochrany údajů nebo Evropskému úřadu pro boj proti podvodům).
 8. Budou vaše osobní údaje sdíleny s nějakou zemí, která není členem EU, nebo s mezinárodní organizací?
  • Ne, vaše osobní údaje nebudou sdíleny s žádnou zemí, která není členem EU, ani s žádnou mezinárodní organizací ani jim nebudou předány.
 9. Je pro přijímání rozhodnutí, která na vás mohou mít dopad, používáno automatizované[3] zpracování údajů a/nebo profilování[4]?
  • V tomto projektu se nepoužívají žádné automatizované procesy ani profilování.
 10. Jestliže jste své osobní údaje neposkytl(a), odkud byly získány?
  • Pro tento projekt nejsou využívány žádné externí zdroje údajů.
 11. Jakými právy disponujete?
  • Jako „subjekt údajů“ podle kapitoly III (články 14 až 25) nařízení (EU) 2018/1725 máte zvláštní práva. Pokud jde o operaci zpracování údajů, můžete uplatnit tato práva: 
   • právo na přístup ke svým osobním údajům;
   • právo na opravu svých osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo neúplné;
   • právo na vymazání svých osobních údajů;
   • případně právo omezit zpracování svých osobních údajů;
   • právo na přenositelnost údajů,
   • právo vznést proti zákonnému zpracování svých osobních údajů podle čl. 5 odst. 1 písm. a) námitku;
   • pokud jste udělili svůj souhlas s operací zpracování, právo jej kdykoli odvolat oznámením správci údajů, čímž není dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.
  • Subjekty údajů, které chtějí uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725, mohou zaslat e-mail na adresu: luxaward@ep.europa.eu
 12. Na koho se obrátit s dotazem nebo stížností?
  • Vaším prvním kontaktním místem je: luxaward@ep.europa.eu
  • Máte-li jakékoli obavy nebo stížnosti týkající se zpracování svých osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Evropského parlamentu (Data-Protection@europarl.europa.eu).
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů Evropského parlamentu zajišťuje interní uplatňování nařízení (EU) 2018/1725. Adresa pověřence pro ochranu osobních údajů je:

   Pověřenec pro ochranu osobních údajů
   Evropský parlament
   2, rue Alcide De Gasperi
   L-1615 Luxembourg
    
  • V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo kdykoli podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).
  • Evropský inspektor ochrany údajů působí jako nezávislý orgán dozoru a zajišťuje, aby všechny orgány a instituce EU respektovaly při zpracovávání osobních údajů právo na soukromí.

 

 

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES, Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39.

[2] Správce je definován jako orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými subjekty určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Správce je zastupován vedoucím organizačního celku.

[3] Automatizované procesy obnáší přijímání rozhodnutí výhradně automatizovanými prostředky bez zapojení lidského faktoru. (Hypotetické příklady: 1) provedením určité volby na internetových stránkách budete automaticky zařazeni na různé seznamy e-mailových adres, na které je zasílán odpovídající měsíční zpravodaj, nebo 2) použití automatizovaného systému k vyhodnocení odpovědí v testu typu multiple choice a k udělení požadovaného minimálního počtu bodů podle počtu správných odpovědí).

[4] Profilováním se analyzují osobnostní rysy, chování, zájmy a zvyky jednotlivce s cílem vytvořit o něm predikci nebo ve vztahu k němu učinit rozhodnutí. Profilování se obvykle používá k analýze nebo predikci prvků týkajících se výsledků subjektu údajů na pracovišti, jeho ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí či zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu či přesunů apod. (Teoretickým příkladem je shromažďování a zaznamenávání údajů týkajících se tendencí ve vašem chování při používání sociálních médií. Tato data se posléze použijí k vytvoření různých predikcí o vaší osobě.)